Právní varování

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Navštěvujete web www.edinventa.com vlastnictví EDUCAINVENTIONS, S.L. (dále SPOLEČNOST).

Sídlo: Ulice Cabezo číslo 26, 21200 Aracena Huelva

Telefon: 618820606

E-mailem: hello@edinventa.com

Obchodní údaje: společnost s ručením omezeným představovaná veřejnou listinou provedenou před panem / paní ROBERTO MATEO LAGUNA notářkou proslulé vysoké školy notářů ANDALUCÍA s protokolem číslo 823 dne 9. prosince 2016 a registrovanou v obchodním rejstříku Huelva v Svazek 1087, Folio 184, položka 1 s listem H-23465.

2. PŘIJETÍ UŽIVATELE

Toto právní upozornění upravuje přístup a používání webových stránek www.edinventa.com (dále jen „web“), který SPOLEČNOST zpřístupňuje uživatelům internetu. Uživatelem se rozumí osoba, která přistupuje, prochází, používá nebo se účastní služeb a činností na webu.

Přístup a navigace uživatele přes web znamená bezvýhradné přijetí tohoto právního upozornění.

3. POUŽÍVÁNÍ WEBU

3.1. Uživatel souhlasí s používáním webu, obsahu a služeb v souladu se zákonem, tímto právním oznámením, dobrými zvyky a veřejným pořádkem. Stejným způsobem se uživatel zavazuje, že nebude používat web ani služby poskytované prostřednictvím něj k účelům nebo účinkům, které jsou nezákonné nebo jsou v rozporu s obsahem tohoto právního upozornění, poškozují zájmy nebo práva třetích stran nebo že jakýmkoli způsobem může poškodit, deaktivovat nebo zhoršit web nebo jeho služby nebo zabránit normálnímu užívání webu jinými uživateli.

3.2. Uživatel výslovně souhlasí s tím, že nebude ničit, měnit, deaktivovat nebo jakýmkoli jiným způsobem poškodit data, programy nebo elektronické dokumenty a další, které se nacházejí na webu.

3.3  Uživatel souhlasí, že nebude zavádět programy, viry, makra, applety, ovládací prvky ActiveX nebo jakékoli jiné logické zařízení nebo posloupnost znaků, které způsobí nebo pravděpodobně způsobí jakýkoli typ změny v počítačových systémech SPOLEČNOSTI nebo třetích stran.

3.4. Rozumí se, že přístup nebo použití webu uživatelem znamená souhlas uživatele s právním oznámením, které SPOLEČNOST zveřejnila v době přístupu, které bude uživatelům vždy k dispozici.

3.5. Uživatel souhlasí, že bude řádně využívat obsah a služby, které SPOLEČNOST nabízí na svých webových stránkách, a že je nebude používat k nezákonným činnostem nebo činnostem v rozporu s dobrou vírou a právními předpisy.

4. PŘÍSTUP NA WEB A HESLA

4.1. Přístup uživatelů na web je bezplatný a otevřený. Některé ze služeb a obsahu nabízených SPOLEČNOSTÍ mohou podléhat předchozímu uzavření smlouvy o službě a výplatě peněžní částky způsobem stanoveným ve Všeobecných smluvních podmínkách, v takovém případě vám budou jasně poskytnuty .

4.2. Pokud je nutné, aby se uživatel zaregistroval nebo poskytl osobní údaje, aby měl přístup ke kterékoli ze služeb, použije se na shromažďování a zpracování osobních údajů uživatelů ustanovení oddílu 9 tohoto právního upozornění.

4.3. Uzavírání smluv o produktech nebo službách prostřednictvím webu nezletilými osobami je zakázáno, je nutné řádně a dříve získat souhlas jejich rodičů, zákonných zástupců nebo zákonných zástupců, kteří budou považováni za odpovědné za činy, které vedou k vykonávat nezletilé na jeho starosti.

4.4. Pokud by měl uživatel za účelem využívání služby na webu pokračovat v registraci, bude odpovědný za poskytnutí pravdivých a zákonných informací. Pokud v důsledku registrace bude uživateli přiděleno heslo, souhlasí s jeho pečlivým používáním a udržováním hesla v tajnosti pro přístup k těmto službám. Uživatelé jsou odpovědní za řádnou úschovu a důvěrnost veškerých identifikátorů a / nebo hesel poskytovaných SPOLEČNOSTÍ a zavazují se, že jejich použití nepřenesou na třetí strany, ať už dočasně nebo trvale, nebo že jim umožní přístup k cizím osobám. Za používání služeb jakoukoli nelegitimní třetí stranou, která k tomuto účelu používá heslo, nese odpovědnost uživatel kvůli jeho neopatrnému použití nebo ztrátě.

5. ZMĚNA PODMÍNEK PRÁVNÍHO OZNÁMENÍ

SPOLEČNOST si výslovně vyhrazuje právo upravit toto právní upozornění. Uživatel bere na vědomí a přijímá, že je jeho odpovědností zkontrolovat web a toto právní upozornění.

6. OMEZENÍ ZÁRUK A PASIV

6.1. SPOLEČNOST se zavazuje vyvinout maximální úsilí, aby se vyhnula jakýmkoli chybám v obsahu, který se může objevit na webu. V každém případě bude SPOLEČNOST osvobozena od jakékoli odpovědnosti vyplývající z možných chyb v obsahu, který se může objevit na webu, za předpokladu, že jej nelze přičíst.

6.2. SPOLEČNOST nezaručuje, že web a server neobsahují viry, a neodpovídá za případné škody, které mohou vzniknout v důsledku rušení, opomenutí, přerušení, počítačových virů, poruch telefonu nebo odpojení při provozním fungování tohoto systému. elektronické, motivované příčinami mimo kontrolu SPOLEČNOSTI, zpožděním nebo blokováním používání tohoto elektronického systému způsobeným nedostatkem telefonních linek nebo přetížením internetového systému nebo jiných elektronických systémů, jakož i škodami, které mohou být způsobeny třetí strany nelegitimním zásahem mimo kontrolu SPOLEČNOSTI.

7. DUŠEVNÍ A PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

7.1. Veškerá práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví webu www.edinventa.com a jeho obsahu (texty, obrázky, zvuky, audio, video, designy, kreativy, software) patří jako autor kolektivního díla nebo jako nabyvatel do LA SPOLEČNOST nebo případně třetí strany.

7.2. Reprodukce, distribuce a veřejná komunikace, včetně způsobu jejich zpřístupnění, veškerého nebo části obsahu tohoto webu, za jakýmkoli účelem, na jakémkoli médiu a jakýmikoli technickými prostředky, bez povolení, jsou výslovně zakázány. společnosti. Uživatel se zavazuje respektovat práva na průmyslové a duševní vlastnictví vlastněná SPOLEČNOSTÍ a třetími stranami.

8. ODKAZY TŘETÍCH STRAN

8.1. V případě, že web obsahuje odkazy nebo hypertextové odkazy na jiná místa na internetu, SPOLEČNOST nebude nad těmito místy a obsahem provádět žádnou kontrolu. SPOLEČNOST v žádném případě nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah jakéhokoli odkazu patřícího na zahraniční web, ani nezaručuje technickou dostupnost, kvalitu, spolehlivost, přesnost, šíři, pravdivost, platnost a ústavnost žádného materiálu nebo informací obsažených v hlavičce hypertextové odkazy nebo jiná místa na internetu.

8.2. Tyto odkazy jsou poskytovány pouze za účelem informování uživatele o existenci dalších zdrojů informací o konkrétním tématu a zahrnutí odkazu neznamená schválení odkazované webové stránky SPOLEČNOSTÍ.

8.3. Na výslovnou žádost společnosti Amazon prohlašujeme, že: „Jako pobočka společnosti Amazon získávám příjem z přidružených nákupů, které splňují příslušné požadavky.“ Další informace naleznete v Provozní smlouva na vlastní stránce Amazonu

9. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

9.1. SPOLEČNOST přijímá nezbytná technická a organizační opatření, aby zajistila ochranu osobních údajů a zabránila jejich změnám, ztrátě, zpracování a / nebo neoprávněnému přístupu s ohledem na aktuální stav techniky, povahu uložených údajů a rizika, kterým jsou vystaveni, a to vše v souladu s ustanoveními španělských právních předpisů o ochraně osobních údajů.

9.2. Uživatel může SPOLEČNOSTI poskytnout své osobní údaje prostřednictvím různých formulářů, které se za tímto účelem objevují na webu. Tyto formuláře obsahují právní text o ochraně osobních údajů, který splňuje požadavky stanovené v NAŘÍZENÍ Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v Pokud jde o zpracování osobních údajů a volný oběh těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Stejným způsobem může SPOLEČNOST získat osobní údaje pocházející z vašeho procházení a / nebo používání webu v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

9.3. Před poskytnutím svých osobních údajů si prosím pečlivě přečtěte právní texty, zejména naše zásady ochrany osobních údajů.

10. PRÁVO A JURISDIKCE

Veškeré problémy, které vzniknou mezi SPOLEČNOSTÍ a uživatelem ohledně interpretace, souladu a platnosti tohoto právního upozornění, se budou řídit jejími vlastními ustanoveními, a pokud to není stanoveno, v souladu se španělskými právními předpisy výslovně předkládají strany jurisdikce soudů s domicilem SPOLEČNOSTI.