Porady prawne

1. DANE IDENTYFIKACYJNE

.
Odwiedzają Państwo stronę internetową www.edinventa.com będącą własnością firmy EDUCAINVENTIONS, S.L. (zwanej dalej FIRMĄ).

Siedziba główna: Calle Cabezo numer 26, 21200 Aracena Huelva

Telefon: 618820606

E-mail: hello@edinventa.com

Dane handlowe: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązana aktem notarialnym złożonym przed Panem/Panią ROBERTO MATEO LAGUNA Notariuszem znakomitej Wyższej Szkoły Notarialnej ANDALUZJI z protokołem nr 823 w dniu 9 grudnia 2016 r. i zarejestrowana w rejestrze handlowym Huelva w tomie 1087, Folio 184, pozycja 1 z arkuszem H-23465.

2. PRZYJACIELE UŻYTKOWNIKÓW

.
Niniejsza informacja prawna reguluje dostęp i korzystanie ze strony internetowej www.edinventa.com (zwanej dalej “stroną internetową”), którą FIRMA udostępnia użytkownikom Internetu. Rozumie się, że termin “użytkownik” odnosi się do każdej osoby, która uzyskuje dostęp, surfuje, używa lub uczestniczy w usługach i działaniach sieci Web. Dostęp i nawigacja użytkownika przez tę sieć oznacza bezwarunkową akceptację niniejszej Informacji prawnej.

3. korzystanie z sieci

3.1 Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu internetowego, treści i usług zgodnie z prawem, niniejszą informacją prawną, konwencją moralną i porządkiem publicznym. Podobnie, użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie korzystał ze strony internetowej lub usług świadczonych za jej pośrednictwem w celach lub celach, które są niezgodne z prawem lub sprzeczne z treścią niniejszej noty prawnej, szkodliwe dla interesów lub praw osób trzecich, lub które w każdym przypadku mogą zaszkodzić, uczynić bezużytecznym lub pogorszyć jakość strony internetowej lub jej usług, lub uniemożliwić normalne korzystanie ze strony internetowej przez innych użytkowników.

3.2 Użytkownik wyraźnie zobowiązuje się nie niszczyć, nie zmieniać, nie dezaktywować ani w żaden inny sposób nie niszczyć elektronicznych i innych danych, programów lub dokumentów znajdujących się w sieci.

3.3 Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie wprowadzał programów, wirusów, makr, apletów, elementów sterujących ActiveX lub innych logicznych urządzeń lub ciągów znaków, które powodują lub mogą powodować jakiekolwiek zmiany w systemach komputerowych FIRMY lub osób trzecich.

3.4 Przyjmuje się, że dostęp do Sieci lub korzystanie z niej przez użytkownika oznacza akceptację niniejszej Informacji prawnej, którą FIRMA opublikowała w momencie dostępu, a która będzie zawsze dostępna dla użytkowników.

3.5 Użytkownik zobowiązuje się do odpowiedniego wykorzystania treści i usług oferowanych przez FIRMĘ na swojej stronie internetowej i nie wykorzystywania ich do działań niezgodnych z prawem lub w dobrej wierze lub z prawem.

4. DOSTĘP DO STRONY I PASAŻERÓW

4.1 Dostęp do środy przez użytkowników jest całkowicie bezpłatny. Niektóre z usług i treści oferowanych przez FIRMĘ mogą podlegać uprzedniemu abonamentowi na usługę i opłaceniu sumy pieniężnej w sposób określony w Ogólnych Warunkach Umowy, w którym to przypadku zostaną one udostępnione Użytkownikowi w wyraźny sposób.

4.2 W przypadku, gdy użytkownik będzie musiał zarejestrować się lub podać dane osobowe w celu uzyskania dostępu do konkretnej usługi, gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych użytkowników będzie odbywać się zgodnie z postanowieniami art. 9 niniejszej Informacji prawnej.

4.3 Nieletni nie mogą zawierać umów dotyczących produktów lub usług za pośrednictwem Internetu i muszą uzyskać uprzednią zgodę rodziców, opiekunów lub przedstawicieli prawnych, którzy będą uważani za odpowiedzialnych za czyny wykonywane przez osobę niepełnoletnią pod ich opieką.

4.4 Jeżeli Użytkownik musi zarejestrować się w celu korzystania z usługi w sieci, będzie odpowiedzialny za podanie prawdziwych i zgodnych z prawem informacji. Jeżeli po rejestracji Użytkownik otrzyma hasło, jest zobowiązany do starannego korzystania z niego oraz do zachowania w tajemnicy hasła w celu uzyskania dostępu do tych usług. Użytkownicy są odpowiedzialni za bezpieczne przechowywanie i poufność każdego identyfikatora użytkownika i/lub hasła podanego przez FIRMĘ i zobowiązują się nie udostępniać tych informacji osobom trzecim, ani tymczasowo, ani na stałe, ani nie zezwalać na dostęp do nich osobom trzecim. Użytkownik będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek korzystanie z usług przez nieuprawnioną osobę trzecią używającą hasła w wyniku zaniedbania lub utraty hasła przez użytkownika.

5. MODYFIKACJA WARUNKÓW OGŁOSZENIA PRAWNEGO

.
FIRMA wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej informacji prawnej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jest odpowiedzialny za zapoznanie się z siecią i niniejszą informacją prawną.

6. OGRANICZENIA GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

.
6.1 FIRMA zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby uniknąć wszelkich błędów w treści, które mogą pojawić się w sieci Web. W każdym przypadku FIRMA będzie zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z ewentualnych błędów w treści, które mogą pojawić się na stronie internetowej, pod warunkiem, że nie są one z jej winy.

6.2. SPÓŁKA nie gwarantuje, że strona internetowa i serwer są wolne od wirusów i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia, które mogą wyniknąć z zakłóceń, pominięć, przerw, wirusów komputerowych, awarii lub rozłączeń telefonicznych w działaniu tego systemu elektronicznego, spowodowanych przyczynami niezależnymi od SPÓŁKI, opóźnień lub blokad w korzystaniu z tego systemu elektronicznego, spowodowanych brakami w liniach telefonicznych lub przeciążeniem systemu internetowego lub innych systemów elektronicznych, jak również szkód, które mogą być spowodowane przez osoby trzecie nielegalnymi włamaniami niezależnymi od SPÓŁKI.

7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

7.1. Wszystkie prawa własności przemysłowej i intelektualnej strony internetowej www.edinventa.com oraz jej zawartość (teksty, obrazy, dźwięki, audio, wideo, rysunki, kreacje, oprogramowanie) należą, jako autor dzieła zbiorowego lub cesjonariusz, do FIRMY lub, jeśli dotyczy, do osób trzecich.

7.2 Wyraźnie zabrania się powielania, rozpowszechniania i publicznego komunikowania, w tym udostępniania, całości lub części zawartości tej strony internetowej, w jakimkolwiek celu, na jakimkolwiek nośniku i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez zgody FIRMY. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności przemysłowej i intelektualnej będących w posiadaniu FIRMY oraz osób trzecich.

8. POWIĄZANIA TREŚCI STRON

.
8.1. W przypadku, gdy Strona zawiera linki lub hiperłącza do innych miejsc w Internecie, FIRMA nie będzie sprawować żadnego rodzaju kontroli nad tymi miejscami i zawartością. W żadnym wypadku SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za treść linków należących do obcej strony internetowej, ani nie gwarantuje technicznej dostępności, jakości, rzetelności, dokładności, zakresu, prawdziwości, ważności i konstytucyjności jakichkolwiek materiałów lub informacji zawartych na górze hiperłączy lub innych stron internetowych.

8.2. Linki te mają na celu wyłącznie poinformowanie Użytkownika o istnieniu innych źródeł informacji na dany temat, a zamieszczenie linku nie oznacza zatwierdzenia danej strony przez FIRMĘ.

8.3 Na wyraźne życzenie Amazon oświadczamy, że: “Jako podmiot stowarzyszony z Amazon, czerpię dochody z zakupów od kwalifikujących się podmiotów stowarzyszonych”. Aby uzyskać więcej informacji, proszę zapoznać się z umową operacyjną Operational Agreement na stronie internetowej Amazon.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

.
9.1. FIRMA podejmuje środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zagwarantowania ochrony danych osobowych oraz zapobiegania ich zmianie, utracie, przetwarzaniu i/lub nieupoważnionemu dostępowi, biorąc pod uwagę stan techniki, charakter przechowywanych danych oraz ryzyko, na jakie są one narażone, a wszystko to zgodnie z przepisami hiszpańskiego ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych osobowych..

9.2. Użytkownicy mogą przekazać FIRMIE swoje dane osobowe za pomocą różnych formularzy, które pojawiają się w tym celu w Internecie. Formularze te zawierają tekst prawny dotyczący ochrony danych osobowych, który jest zgodny z wymogami określonymi w rozporządzeniu (UE) nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W ten sam sposób, zgodnie z naszą polityką prywatności.W ten sam sposób, zgodnie z naszą polityką prywatności, FIRMA może uzyskać dane osobowe z Państwa przeglądania i/lub korzystania z Internetu.

10. PRAWO I JURYSDYKCJA

.
Wszystkie kwestie pojawiające się pomiędzy FIRMĄ a użytkownikiem dotyczące interpretacji, zgodności i ważności niniejszej noty prawnej będą regulowane przez jej własne klauzule i, o ile nie są w nich przewidziane, zgodnie z hiszpańskim ustawodawstwem, strony wyraźnie poddają się jurysdykcji sądów i trybunałów miejsca zamieszkania FIRMY..