Juridisch advies

1. IDENTIFICATIEGEGEVENS

.
U bezoekt de website www.edinventa.com die eigendom is van EDUCAINVENTIONS, S.L. (hierna: DE VENNOOTSCHAP).

Hoofdkantoor: Calle Cabezo nummer 26, 21200 Aracena Huelva

Telefoon: 618820606

E-mail: hello@edinventa.com

Commerciële gegevens: naamloze vennootschap opgericht bij openbare akte verleden voor de heer/mevrouw ROBERTO MATEO LAGUNA Notaris van het roemruchte College van Notarissen van ANDALUSIA met protocolnummer 823 op 9 december 2016 en ingeschreven in het handelsregister van Huelva in deel 1087, Folio 184, nummer 1 met blad H-23465.

2. GEBRUIKER ACCEPTANTIE

.
Deze wettelijke kennisgeving regelt de toegang en het gebruik van de website www.edinventa.com (hierna, de “Website”) die HET BEDRIJF ter beschikking stelt aan Internet gebruikers. Het is begrepen dat de term “gebruiker” verwijst naar elke persoon die toegang heeft tot, surft, gebruik maakt van of deelneemt aan de diensten en activiteiten van het Web. De toegang en navigatie van een gebruiker via dit Web impliceert de onvoorwaardelijke acceptatie van deze Wettelijke Verklaring.

3. gebruik van het web

3.1 De gebruiker verbindt zich ertoe de website, de inhoud en de diensten te gebruiken in overeenstemming met de wet, deze wettelijke bepaling, de morele conventie en de openbare orde. Evenzo is de gebruiker verplicht de website of de diensten die via de website worden aangeboden niet te gebruiken voor doeleinden of effecten die onwettig zijn of in strijd zijn met de inhoud van deze wettelijke verklaring, die de belangen of rechten van derden schaden, of die in ieder geval de website of de diensten ervan kunnen beschadigen, onbruikbaar maken of verergeren, of die het normale gebruik van de website door andere gebruikers kunnen verhinderen.

3.2 De Gebruiker verbindt zich er uitdrukkelijk toe de elektronische en andere gegevens, programma’s of documenten op het web niet te vernietigen, te wijzigen, te deactiveren of op enige andere wijze te beschadigen.

3.3 De Gebruiker verbindt zich ertoe om geen programma’s, virussen, macro’s, applets, ActiveX-besturingen of andere logische apparaten of tekens te introduceren die enige vorm van wijziging van de computersystemen van de VENNOOTSCHAP of een derde partij veroorzaken of kunnen veroorzaken.

3.4 Het is duidelijk dat de toegang tot of het gebruik van het Web door de gebruiker de acceptatie van deze Wettelijke Verklaring impliceert die het BEDRIJF heeft gepubliceerd op het moment van de toegang, die altijd beschikbaar zal zijn voor de gebruikers.

3.5 De Gebruiker verbindt zich ertoe adequaat gebruik te maken van de inhoud en de diensten die HET BEDRIJF op zijn website aanbiedt en deze niet te gebruiken voor illegale activiteiten of tegen de goede trouw of de wet.

4. TOEGANG TOT HET WEB EN PASSWORDS

4.1 De toegang tot woensdag voor gebruikers is volledig gratis. Sommige van de diensten en inhoud aangeboden door HET BEDRIJF kunnen onderworpen zijn aan een voorafgaand abonnement op de dienst en de betaling van een geldbedrag op de manier bepaald in de Algemene Contractvoorwaarden, in welk geval ze op een duidelijke manier aan u ter beschikking zullen worden gesteld.

4.2 Wanneer het nodig is dat de gebruiker zich registreert of persoonlijke gegevens verstrekt om toegang te krijgen tot een specifieke dienst, zal het verzamelen en verwerken van de persoonlijke gegevens van de gebruikers worden toegepast in overeenstemming met de bepalingen van artikel 9 van deze Wettelijke Notitie.

4.3 Het is minderjarigen verboden om producten of diensten via het web aan te schaffen en zij moeten vooraf toestemming krijgen van hun ouders, begeleiders of wettelijke vertegenwoordigers, die verantwoordelijk zullen worden geacht voor de handelingen die door de minderjarige onder hun hoede worden verricht.

4.4 Indien de Gebruiker zich moet registreren voor het gebruik van een dienst op het Web, zal hij of zij verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe en wettelijke informatie. Indien de Gebruiker na registratie een wachtwoord ontvangt, is hij of zij verplicht dit met zorg te gebruiken en het wachtwoord geheim te houden om toegang te krijgen tot deze diensten. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de veilige bewaring en vertrouwelijkheid van eender welke gebruikers-ID en/of wachtwoord verstrekt door HET BEDRIJF en zij verbinden zich ertoe om deze informatie niet aan derden te geven, hetzij tijdelijk of permanent, of om toegang tot deze informatie door derden toe te laten. De gebruiker zal aansprakelijk zijn voor elk gebruik van de diensten door een onwettige derde partij die een wachtwoord gebruikt als gevolg van nalatigheid of verlies van het wachtwoord door de gebruiker.

5. MODIFICATIE VAN DE VOORWAARDEN VAN DE WETTELIJKE VERKLARING

DE VENNOOTSCHAP behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze wettelijke kennisgeving te wijzigen. De gebruiker erkent en aanvaardt dat het zijn of haar verantwoordelijkheid is om het Web en deze wettelijke kennisgeving te raadplegen.

6. BEPERKING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

.
6.1 HET VENNOOTSCHAP verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om eventuele fouten in de inhoud die op het Web verschijnen, te vermijden. De VENNOOTSCHAP zal in ieder geval worden ontheven van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit mogelijke fouten in de inhoud die op de website kan verschijnen, op voorwaarde dat deze niet aan haar kunnen worden toegeschreven.

6.2. HET BEDRIJF garandeert niet dat de Website en de server vrij zijn van virussen en is niet verantwoordelijk voor enige schade of schade die kan ontstaan door interferentie, weglatingen, onderbrekingen, computervirussen, telefoonstoringen of onderbrekingen in de werking van dit electronisch systeem, veroorzaakt door oorzaken buiten de controle van HET BEDRIJF, vertragingen of blokkades in het gebruik van dit electronisch systeem veroorzaakt door defecten in de telefoonlijnen of overbelasting van het Internet systeem of andere electronische systemen, alsook schade die veroorzaakt kan worden door derden door onrechtmatige indringing buiten de controle van HET BEDRIJF.

7. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM. ALLE RECHTEN GERESERVEERD.

7.1. Alle industriële en intellectuele eigendomsrechten van de website www.edinventa.com en de inhoud ervan (teksten, beelden, geluiden, audio, video, tekeningen, creaties, software) behoren, als auteur van een collectief werk of als rechtverkrijgende, toe aan HET VENNOOTSCHAP of, in voorkomend geval, aan derden.

7.2 Het is uitdrukkelijk verboden de inhoud van deze website geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te verspreiden en openbaar te maken, met inbegrip van het beschikbaar stellen ervan, voor welk doel dan ook, op welk medium en met welke technische middelen dan ook, zonder toestemming van HET VENNOOTSCHAP ook. De gebruiker verbindt zich ertoe de industriële en intellectuele eigendomsrechten van HET BEDRIJF en van derden te respecteren.

8. LINKS DRIE PARTIJEN

.
8.1. In het geval dat de Website links of hyperlinks naar andere plaatsen op het Internet bevat, zal het VENNOOTSCHAP geen enkele vorm van controle over deze plaatsen en inhoud uitoefenen. Onder geen enkele omstandigheid zal HET BEDRIJF verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud van een link die behoort tot een buitenlandse website, noch zal het de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, omvang, waarheidsgetrouwheid, geldigheid en grondwettigheid van enig materiaal of informatie die zich bevindt aan de bovenkant van de hyperlinks of andere websites garanderen.

8.2. Deze links worden uitsluitend verstrekt om de gebruiker te informeren over het bestaan van andere informatiebronnen over een bepaald onderwerp, en het opnemen van een link impliceert niet de goedkeuring van de gelinkte website door HET BEDRIJF.

8.3. Op uitdrukkelijk verzoek van Amazon stellen wij dat: “Als affiliate van Amazon, haal ik inkomsten uit aankopen van in aanmerking komende affiliates”. Voor meer informatie kunt u de Operationele Overeenkomst Operationele Overeenkomst op de Amazon-site lezen.

9. PERSOONLIJKE GEGEVENSBESCHERMING

.
9.1. De VENNOOTSCHAP neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om de bescherming van de persoonsgegevens te garanderen en de wijziging, het verlies, de verwerking en/of de ongeoorloofde toegang ervan te voorkomen, rekening houdend met de stand van de techniek, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico’s waaraan deze worden blootgesteld, dit alles in overeenstemming met de bepalingen van de Spaanse wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens..

9.2. Gebruikers kunnen DE ONDERNEMING voorzien van hun persoonlijke gegevens via de verschillende formulieren die op het web verschijnen voor dit doel. Deze formulieren bevatten een wettelijke tekst over de bescherming van persoonsgegevens die voldoet aan de vereisten die zijn vastgesteld in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening inzake gegevensbescherming).

Op dezelfde manier kan HET BEDRIJF persoonsgegevens verkrijgen door uw browsen en/of gebruik van het web, in overeenstemming met ons Privacybeleid.Op dezelfde manier kan HET BEDRIJF persoonsgegevens verkrijgen door uw browsen en/of gebruik van het web, in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Lees aandachtig de juridische teksten, in het bijzonder ons privacybeleid, voordat u uw persoonlijke gegevens verstrekt.

10. WETENSCHAPPELIJKHEID EN JURISCHEID

.
Alle kwesties die zich voordoen tussen HET BEDRIJF en de gebruiker met betrekking tot de interpretatie, naleving en geldigheid van deze wettelijke kennisgeving zullen worden geregeld door haar eigen clausules en, voor zover niet voorzien in deze clausules, in overeenstemming met de Spaanse wetgeving, onderwerpen de partijen zich uitdrukkelijk aan de jurisdictie van de rechtbanken en gerechtshoven van de vestigingsplaats van HET BEDRIJF.